Algemene Voorwaarden Lustrumrestaurant

Algemene Voorwaarden Lustrumrestaurant van het 24e Lustrum der R.K.S.V. Albertus Magnus

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle reserveerders van het Lustrumrestaurant van het 24e Lustrum der R.K.S.V. Albertus Magnus.
2. In het geval van schorsing tijdens de evenementen is het niet mogelijk restitutie van gelden te ontvangen.
3. Leden die geschorst zijn van de Vereniging zullen ook geschorst zijn van het Lustrumrestaurant. Zij hebben geen recht op restitutie van betalingen.
4. In het geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, behoudt de R.K.S.V. Albertus Magnus zich het recht, de wederpartij restitutie van betaalde bedragen te verlenen.
5. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storing, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is, dit zal door de R.K.S.V. Albertus Magnus naar alle redelijkheid en billijkheid worden beoordeeld.
6. Indien tijdens het 24e Lustrum en de daarbij aangesloten evenementen de Vereniging R.K.S.V. Albertus Magnus in Verenigingsrouw verkeert, kan men geen aanspraak maken op eventuele restitutie. De rouw die wordt aangenomen bij (buiten)leden:
– Als het overlijden voor 12.00 uur ’s middags bekend wordt gemaakt, dan is er deze dag en de volgende dag Verenigingsrouw en worden alle activiteiten afgelast.
– Als het overlijden na 12.00 uur ’s middags bekend wordt gemaakt, dan is er deze dag en de twee opvolgende dagen Verenigingsrouw en worden alle activiteiten afgelast.
De rouw die wordt aangenomen bij Ereleden, Leden van Verdienste, de Paus, de Bisschop van Groningen, personeelsleden, de Koning, zijn echtgenote en troonopvolgers:
– Als het overlijden voor 12.00 ’s middags bekend wordt gemaakt, dan is er deze dag Verenigingsrouw en worden alle activiteiten afgelast.
– Als het overlijden na 12.00 ’s middags bekend wordt gemaakt, dan is er deze dag en de volgende dag Verenigingsrouw en worden alle activiteiten afgelast.
7. In gevalt van Verenigingsrouw kan het Bestuur AiMi besluiten alle Verenigingsactiviteiten af te lassen. Slechts om zwaarwegende redenen kan worden afgezien of afgeweken van de duur van de Verenigingsrouw.
8. Als reserveerder ben je verantwoordelijk voor de betaling van het gehele bedrag, indien de opgegeven namen hun eigen betalingsverplichting niet nakomen.
9. R.K.S.V. Albertus Magnus is gerechtigd het eventuele restbedrag via incasso te verkrijgen.
10. Indien iemand geen Lustrumpasse-partout bezit, of het een externe betreft, zal het bedrag ter plekke afgeschreven worden van zijn/haar Lustrumpas. Je hebt pas toegang tot het restaurant als er betaald is.
11. Voor leden van Vereniging Senioren Alberti Magni zal het diner op Seniorendag gratis zijn.
12. Het gehele diner is exclusief dranken. Dranken dienen zelf gehaald te worden bij de bar.
13. Het is mogelijk om jouw plek in het Lustrumrestaurant met iemand anders te ruilen tot en met 30 juni 2017. De persoon met wie je ruilt zal echter wel in dezelfde groep geplaatst worden en het door jou gekozen menu krijgen.
14. De bestelling kan binnen 14 dagen worden geannuleerd. Hierna is annulering niet meer mogelijk.

SPONSOREN